Algemene Voorwaarden

Laatst bewerkt op 18.09.2022

Hartelijk welkom bij Zeepaardkwekerij.nl. De onderstaande Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen ABS-DOEN, Overdiepad 18 – 1814 ZK Alkmaar Nederland (hierna „absdoen“) en de gebruikers en klanten van hun zeepaardkwekerij.nl (hierna „Gebruiker“). Het bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de diensten die door "zepaardkwekerij.nl" worden aangeboden.

 1. Aanvaarding van de Overeenkomst betreffende de Algemene Voorwaarden

Door een zeepaardkwekereij.nl-account aan te maken of door gebruik te maken van de zeepaardkwekerij.nl-app, hetzij met een mobiel apparaat, een mobiele toepassing of een computer (gezamenlijk de "Dienst"), gaat de Gebruiker akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Absdoen heeft het recht om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Overeenkomst en de Dienst. We kunnen dit om verschillende redenen doen, bijvoorbeeld om veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe functies of veranderingen in de bedrijfsvoering weer te geven. De recentste versie is altijd de geldende versie. Als de wijzigingen belangrijke wijzigingen bevatten die van invloed zijn op uw rechten of verplichtingen, zullen wij u redelijkerwijze op de hoogte stellen van deze wijzigingen, bijvoorbeeld door middel van kennisgevingen via de Dienst of per e-mail. Als u de Dienst blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht worden, gaat u akkoord met de herziene Overeenkomst.

 1. Toegang

Toegang tot de absdoen database en diensten wordt verleend nadat de Gebruiker zich heeft geregistreerd. Bij de registratie wordt gebruik gemaakt van een wachtwoord en een pseudoniem dat door de Gebruiker is toegekend. Registratie vereist dat de Gebruiker een e-mailadres invoert en het registratieformulier invult.
Als alternatief wordt de Gebruiker een koppelingsfunctie van externe aanbieders (bijv. Facebook Connect) aangeboden. Bij de registratie via de koppelingsfunctie van een derde partij worden de betreffende profielen van de Gebruiker naar de absdoen-database overgedragen. Bij de registratie via de koppelingsfunctie van een derde partij moet de Gebruiker de voorwaarden van de respectievelijke derde partij bevestigen.

 1. Omvang van de Diensten

Absdoen stelt gebruikers in staat om toegang te krijgen tot een centraal databasesysteem via de mobiele applicatie. Dit databasesysteem bevat profielen en informatie over andere gebruikers. Na registratie en het aanmaken van een eigen profiel hebben gebruikers de mogelijkheid om te zoeken naar andere profielen in de database. Gebruikers kunnen de profielen van andere gebruikers bekijken en contact met hen opnemen. Daarnaast biedt absdoen toegang tot gegevens van een selectie van gebruikers als onderdeel van de toegang tot het databasesysteem. De inhoud, het type en de duur van het door de Gebruiker ter beschikking gestelde en overgebrachte gegevensmateriaal valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Abacus biedt zowel gratis als betaalde diensten aan. Met de gratis registratie kan de Gebruiker een profiel aanmaken, de profielen van andere gebruikers bekijken en berichten van andere gebruikers lezen. Ook kan een Gebruiker gratis de profielen van andere gebruikers markeren. Als twee gebruikers elkaars profiel markeren, wordt dit aan beide gebruikers getoond. Dit is een zogenaamde match.

In aanvulling op de gratis diensten hierboven vermeld, wordt de Gebruiker aangeboden om contact op te nemen met andere gebruikers en berichten aan hen te schrijven voor een vergoeding. Voordat deze diensten worden verleend, wordt de Gebruiker op de hoogte gebracht van de kosten, de inhoud en de omvang van de diensten, alsmede de prijs en de betalingsvoorwaarden.

 1. Autorisatie

Personen die niet de wettelijke leeftijd hebben en personen die namens een derde partij handelen, zijn uitgesloten van het gebruik van de diensten van absdoen . Indien absdoen redenen heeft om te vermoeden dat een persoon niet gerechtigd is om deel te nemen, heeft absdoen het recht om de persoonsgegevens van die persoon te verifiëren door het vaststellen van zijn identiteit door het opvragen van officiële documenten. Gebruikers die geen recht op deelname hebben, worden uitgesloten van het gebruik van de diensten van absdoen en de database.

Door een account aan te maken en door gebruik te maken van de Dienst verklaart en garandeert de Gebruiker dat:

 • hij een bindend contract met absdoen afsluiten kan;
 • hij zal zich houden aan deze Overeenkomst en alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften; en
 • hij op geen enkel moment een ernstig misdrijf of een delict (of een misdrijf van vergelijkbare omvang), een seksueel misdrijf of een geweldsmisdrijf heeft begaan, en dat hij in geen enkele nationale, provinciale of lokale lijst van zedendelinquenten als zedendelinquent is ingeschreven.
 1. Beeindiging van de Gratis Lidmaatschap
 2. Een gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn profiel zonder opgaaf van redenen te verwijderen.
 3. Daarnaast behoudt absdoen zich het recht voor om op elk moment de registratie van een Gebruiker te weigeren zonder vermelding van redenen
 4. Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden overtreedt, kan absdoen het lidmaatschap te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen
 5. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle verplichtingen van de exploitant om de gegevens van de Gebruiker op te slaan, tenzij de wettelijke bewaartermijnen opslag vereisen.
 6. Veranderingen aan de Dienst

Absdoen streeft er altijd naar om de service te verbeteren en gebruikers extra functies aan te bieden die zij interessant en nuttig vinden. Dit betekent dat absdoen van tijd tot tijd nieuwe producteigenschappen of -verbeteringen zal introduceren en sommige eigenschappen zal verwijderen, en als deze maatregelen de rechten of verplichtingen van gebruikers niet materieel beïnvloeden, kan absdoen dit doen zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers. Absdoen kan zelfs de Dienst volledig opschorten, in welk geval Absdoen de gebruikers vooraf op de hoogte zal stellen, tenzij verzachtende omstandigheden, zoals veiligheidsproblemen, dit verhinderen.

 1. Aankopen

Naast de gratis Diensten, biedt Absdoen de Gebruiker verschillende diensten en voordelen tegen betaling aan. Bij elk individueel gebruik van deze Diensten gaat de Gebruiker een nieuwe contractuele relatie aan met Absdoen. Elk gebruik van een Dienst vormt een nieuwe contractuele relatie. Deze Diensten zijn volledig losgekoppeld van het gratis gebruik van de Absdoen database systeem. De individuele contracten vormen geen abonnementen. Het contract wordt gesloten wanneer de Gebruiker te betalen Dienst selecteert en de betalingsverplichting aanvaardt door op de knop "Kopen" te drukken (hierna: Bestelproces). De Diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht, zijn ook onderworpen aan lokale algemene voorwaarden.

 1. Zeepaardkwekerij.nl Aankopen
  Indien de Gebruiker ervoor kiest om een aankoop te doen via Zeepaardkwekerij.nl, stemt hij ermee in om zeepaardkwekerij.nl alle vergoedingen te betalen tegen de aangegeven prijs voor de gekozen diensten, evenals alle kosten of belastingen die op zijn betalingen kunnen ontstaan. Daarnaast is Zeepaardkwekerij.nl bevoegd om de geselecteerde betalingsprovider (de "betalingsmethode" van de gebruiker) te debiteren. Zeepaardkwekerij.nl kan eventuele factureringsfouten of fouten corrigeren, zelfs als de betaling al is aangevraagd of ontvangen. Als de Gebruiker een transactie terugdraait of anderszins een betaling terugdraait via zijn betalingsmethode, kan Abacus, naar eigen goeddunken, onmiddellijk uw Gebruikersaccount verwijderen.
 2. „Coins“
  Door het aangaan van een contractuele kostenrelatie ontvangt de Gebruiker een bedrag dat in het Bestelproces is geselecteerd, en dat in de vorm van een kredietrekening wordt gecrediteerd. Het kredietsaldo wordt gevoerd in zogenaamde "Coins". Voor een verbruik van 50 "Coins" kan de Gebruiker berichten naar andere gebruikers sturen. Indien de kredietrekening geen "Coins" meer bevat, is het niet mogelijk om verdere berichten naar andere gebruikers te sturen. Via het Bestelproces, waarbij een nieuw koopcontract wordt afgesloten, kan de Gebruiker weer "Coins" aan zijn kredietrekening toevoegen.
 3. Virtual Items
  De "Coins" zijn virtuele voorwerpen die de Gebruiker ontvangt.
  Het is de Gebruiker alleen toegestaan om virtuele voorwerpen te kopen via Abacus en op geen enkele andere manier. Virtuele voorwerpen vormen een beperkt licentierecht onder voorbehoud van deze overeenkomst. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, worden de door de Gebruiker gekochte virtuele voorwerpen in licentie gegeven aan de Gebruiker en erkent de Gebruiker dat de eigendom van de virtuele voorwerpen niet aan de Gebruiker wordt overgedragen of afgestaan. Deze overeenkomst mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op virtuele voorwerpen. Geen enkel rekeningsaldo op de rekening van de Gebruiker met betrekking tot de virtuele voorwerpen vertegenwoordigt een reëel rekeningsaldo of geeft de opgeslagen waarden weer, maar is een maat voor de omvang van de licentie van de Gebruiker. Er zijn geen kosten voor virtuele voorwerpen als deze niet worden gebruikt, maar de licentie die aan de Gebruiker wordt verleend voor virtuele voorwerpen eindigt, in overeenstemming met de voorwaarden van dit contract, als Absdoen ophoudt de Dienst te verlenen of als de account van de Gebruiker op een andere manier wordt gesloten of beëindigd. Absdoen behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken kosten in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of gebruik van virtuele voorwerpen en/of kan virtuele voorwerpen tegen een vergoeding of gratis verspreiden. Absdoen kan virtuele voorwerpen op elk moment beheren, reguleren, controleren, wijzigen of verwijderen. Indien Absdoen één van deze rechten uitoefent, is Absdoen niet aansprakelijk jegens de Gebruiker of derden. De overdracht van virtuele voorwerpen is verboden en de Gebruiker mag geen virtuele voorwerpen verkopen, aannemen van of anderszins overdragen aan een natuurlijke of rechtspersoon. Virtuele voorwerpen kunnen alleen via de Dienst teruggenomen worden. Alle aankopen en retourneringen van virtuele artikelen via de Dienst zijn definitief en niet restitueerbaar. De levering van virtuele voorwerpen voor gebruik binnen de Dienst is een dienstverlening van Absdoen die onmiddellijk begint na de ontvangst van de aankoop door de Gebruiker van dergelijke virtuele voorwerpen.
 4. Restitutie
  De gebruiker erkent dat Absdoen niet verplicht is tot terugbetaling om welke reden dan ook en geen recht heeft op enige geldelijke of andere vergoeding voor ongebruikte virtuele items bij het al dan niet opzettelijk sluiten van een account. Absdoen zal elk verzoek echter van geval tot geval in overweging nemen en heeft het recht op terugbetaling slechts als een gebaar van goede wil en zonder erkenning van enige wettelijke verplichting.
  In het algemeen worden alle kosten voor aankopen niet gerestitueerd en zijn er geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte periodes.
  De aankoop van virtuele items is definitief en kan niet worden gerestitueerd.
 5. Betalingsvoorwaarden
 6. De vergoeding voor betaalde diensten moet vooraf aan Absdoen worden betaald en wordt volledig geïnd door de betaalmethode die in het Bestelproces is geselecteerd, zoals kredietkaart, automatische incasso, online bankeren, Ideal, Paysafe Card of PayPal. Na een succesvol Bestelproces worden de Coins direct, maar uiterlijk na 2 uur bijgeschreven op de klantenrekening. Wanneer u met een kredietkaart koopt, verschijnt Zeepaardkwekerij.nl als beschrijving op uw afschrift.
 7. Absdoen kan de betalingen voor diensten tegen betalingen laten verwerken door een externe dienstverlener die door Absdoen is ingeschakeld.
 8. Gebruikersverplichtingen
 9. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn registratie, verdere persoonsgegevens en dus voor de informatie die hij over zichzelf verstrekt. De Gebruiker bevestigt dat de verstrekte gegevens waar zijn en hem persoonlijk beschrijven. Opzettelijke of frauduleuze verkeerde voorstellingen kunnen leiden tot civiele en strafrechtelijke procedures en geven Absdoen het recht om het gebruikersprofiel te blokkeren zonder dat het recht van Absdoen op vergoeding wordt aangetast.
 10. De Gebruiker bevestigt dat hij de diensten van Absdoen niet gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden, in het bijzonder voor reclamedoeleinden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de inhoud en profielen van andere gebruikers handmatig of met behulp van computerprogramma's uit te lezen om de verzamelde gegevens te gebruiken.
 11. De Gebruiker is verplicht zijn toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen. In het geval dat de toegangsgegevens worden doorgegeven aan derden, is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle gevolgen van de actie. Indien het vermoeden bestaat dat de toegangsgegevens aan derden zijn doorgegeven, moet de Gebruiker Absdoen onmiddellijk op de hoogte brengen en passende maatregelen nemen om verder misbruik te voorkomen (bijv. door het wachtwoord te wijzigen).
 12. Het is de gebruiker verboden om enige vorm van expliciete inhoud te verstrekken.
 13. Bovendien is de Gebruiker verplicht geen misbruik te maken van de diensten van Absdoen, in het bijzonder:,
  • ze niet te gebruiken om smadelijke, racistische, opruiende of anderszins illegale materialen of informatie te verspreiden;
  • voor het opvragen van illegale pornografie via het databasesysteem of van andere gebruikers;
  • deze niet te gebruiken om andere gebruikers of acteurs te bedreigen of te intimideren of om hun rechten (inclusief persoonlijke rechten) te schenden;
  • geen informatie in het systeem of de database te brengen die een virus bevat of die software of ander materiaal dat door het auteursrecht of andere beschermende rechten beschermd is bevat, tenzij de Gebruiker eigenaar is van de respectievelijke rechten of de nodige toestemming heeft voor het gebruik ervan;
  • niet zodanig te gebruiken dat de beschikbaarheid van de Diensten voor andere gebruikers nadelig wordt beïnvloed;
  • geen e-mails of andere berichten te onderscheppen en dit niet te proberen;
  • geen kettingbrieven te versturen;
  • geen e-mails of andere berichten te verzenden die een commercieel doel dienen;
  • om in de profielgegevens geen namen, adressen, telefoon- of faxnummers, messenger-adressen, e-mails of URL's te vermelden;
  • geen persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen, op te slaan of te verwerken.
 14. Het niet naleven van de bovenstaande gedragsregels of een schending van andere in deze Algemene Voorwaarden geregelde verplichtingen geeft Absden het recht om de toegang van de Gebruiker tot de database onmiddellijk te blokkeren en het contract zonder opzegtermijn te beëindigen om gegronde redenen.
 15. Indien de Gebruiker commerciële of zakelijke belangen verbindt met het aangaan van de contractuele relatie of de hem ter beschikking gestelde gegevens gebruikt voor zakelijke of commerciële doeleinden of voor doeleinden die niet uitdrukkelijk door Absdoen zijn goedgekeurd, verbindt hij zich ertoe aan Absdoen een contractuele boete van € 1.000 te betalen voor elke bewezen inbreuk. Verdere schadeclaims blijven hierdoor onaangetast.
 16. De Gebruiker is ook verplicht het foto-/beeldbeleid van Absdoen te volgen.
 17. Schending van Gebruikersverplichtingen

Als de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden schendt, kan Absdoen het lidmaatschap te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en wordt de account van de Gebruiker verwijderd.

 1. Communicatie
 2. Abacus zet een elektronische mailbox op voor de Gebruiker onder zijn account/profiel. Dit dient om contact op te nemen met andere gebruikers en om serviceberichten van Abacus te verzenden. Verdere communicatie van Absdoen naar de Gebruiker vindt plaats door middel van het e-mailadres dat door de Gebruiker is opgegeven.
 3. De gebruikers van de Absdoen database zijn voorzien van een chat voor de wederzijdse uitwisseling van informatie in tekstvorm, evenals geschenken en kusjes voor het maken van contact. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van de onderlinge communicatie en voor het letten op een gepaste uitdrukkingswijze. Seksueel onacceptabele opmerkingen aan het begin en hints tijdens de communicatie moeten achterwege blijven.
 4. Een chat kan op elk moment door de Gebruiker worden gestart. Gebruikers die een vooraf gedefinieerd aantal "Coins" hebben, kunnen tegen betaling aan andere gebruikers schrijven.
 5. Een Gebruiker ontvangt standaard pushmeldingen. De meldingen omvatten berichten van ontvangen chatberichten, bezoeken aan het profiel door andere gebruikers, markeringen van het profiel door andere gebruikers en matches. De meldingen kunnen in de instellingen van de app worden uitgeschakeld.
 6. Abacus maakt gebruik van professionele animatoren en operatoren voor het vermaak van de gebruikers, die niet separaat in het systeem zijn aangeduid. Deze dienstverlening wordt geleverd in de hoogste kwaliteit. Echte ontmoetingen met deze operatoren zijn niet mogelijk. Gebruikers kunnen alleen berichten versturen binnen het portaal.
 7. Reclame en nieuwsbrieven

Door het registreren bij Absdoen gaat de Gebruiker er uitdrukkelijk mee akkoord dat berichten met informatie over Zeepaardkwekerij.nl evenals informatie over andere gebruikers naar hem kunnen worden verzonden. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de verzending te stoppen.

 1. Verbod op commercieel of zakelijk gebruik, verbod op spamming
 2. De Gebruiker verzekert dat hij geen commerciële en/of zakelijke achtergronden nastreeft in verband met zijn gebruik. Hij verbindt zich ertoe de Zeepaardkwekerij.nl website en mobiele app niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden.
 3. Commercieel of zakelijk gebruik, waarvoor de Gebruiker zich hierbij verplicht tot het achterwege laten ervan, zijn in het bijzonder:
  • Het aanbieden van goederen of diensten tegen geldwaarde, de oproep tot een soortgelijke aanbieding of de verwijzing naar een soortgelijke aanbieding die elders kan worden verkregen
  • Reclame voor commerciële of zakelijke internetpagina's of apps, in het bijzonder die:
   • goederen of diensten tegen betaling aan te bieden,
   • ter presentatie of reclame van ondernemingen dienen of
   • reclame maken voor andere commerciële portalen
   • Dit geldt in het bijzonder voor de reclame van bedrijven in de vorm van pop-ups, bannerreclame of via speciaal uitgelichte of opvallende links. Een internetpagina wordt als commercieel beschouwd als deze direct of indirect een link heeft naar het commerciële internetportaal van een andere aanbieder.
  • Het leggen van contact met het oog op het maken van een latere winst, met name door middel van latere verwijzingen naar 0900-nummers of SMS-nummers met meerprijs..
 4. De Gebruiker verplicht zich ertoe geen reclame te maken voor commerciële aanbiedingen aan andere gebruikers van de hier aangeboden Dienst in welke vorm dan ook en geen berichten te versturen die een commercieel of zakelijk doel dienen. Dit verwijst ook naar het plaatsen of vermelden van links in publiek toegankelijke profielen of het versturen van berichten met de interne berichtenuitwisselingssystemen (bijv. berichtenuitwisseling, forums en profielgegevens).
 5. Schadevergoedingen
 6. Een Gebruiker die Zeepaardkwekerij.nl zonder toestemming van Absdoen gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden in de zin van punt 13 is verplicht een forfaitaire vergoeding van € 5.100,- te betalen. In dit geval is het de Gebruiker toegestaan om te bewijzen dat er geen enkele schade is veroorzaakt of dat deze aanzienlijk lager is dan het forfaitaire bedrag. Absdoen behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat zij als gevolg daarvan hogere schade heeft geleden.
 7. In het geval van een opzettelijke of grof nalatige schending van de onder punt 9 genoemde verplichtingen van de gebruiker, verbindt de Gebruiker zich ertoe om Absdoen schadevergoeding te betalen, tenzij de schending reeds een forfaitaire schadevergoeding vormt in overeenstemming met paragraaf 1 van dit punt. In dit geval is het de Gebruiker toegestaan om te bewijzen dat er überhaupt schade is opgetreden.
 8. Diensten van derde partijen

De Dienst kan advertenties en promoties van derden bevatten, evenals links naar andere websites of internetbronnen. Absdoen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of gebrek aan beschikbaarheid) van dergelijke externe websites of internetbronnen. Indien de Gebruiker besluit om via de diensten van Absdoen met derden te communiceren, is de relatie met de Gebruiker onderworpen aan de voorwaarden van deze derden. Absdoen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of handelingen van dergelijke derden..

 1. Veranderingen aan de Algemene Voorwaarden

Absdoen behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, voor zover dit geen invloed heeft op essentiële bepalingen van de contractuele relatie en dit noodzakelijk is om zich aan te passen aan ontwikkelingen die niet voorzienbaar waren voor Absdoen op het moment van het sluiten van het contract, en waarvan de niet-inachtneming het evenwicht van de contractuele relatie merkbaar zou verstoren. Essentiële bepalingen zijn met name de bepalingen met betrekking tot het type en de omvang van de overeengekomen diensten en de looptijd, met inbegrip van de bepalingen inzake beëindiging. Absdoen heeft het recht om wijzigingen aan te brengen om eventuele hiaten in het contract te sluiten, in het bijzonder als gevolg van wetswijzigingen en wijzigingen in de jurisprudentie.

 1. Aansprakelijkheid van Absdoen
 2. Absdoen aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en veiligheid van de gegevens en inhoud die door andere gebruikers worden gepubliceerd of verzonden. Absdoen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud van de gebruikersprofielen. Hoewel dit niet is toegestaan, kunnen gebruikers onjuiste of illegale informatie en inhoud opgeven of de diensten van Absdoen voor ongeoorloofde of illegale doeleinden gebruiken.
 3. Absdoen biedt een IT-dienstverlening met toegang tot de database en garandeert geen succes. Aangezien Absdoen geen invloed heeft op het versturen van gegevens via het internet buiten de eigen IT-infrastructuur en vanwege de kenmerken en onzekerheden van het internet, kan Absdoen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijk extern gegevensverlies en/of fouten op het gebied van gegevensoverdracht. Absdoen is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van het aanbod die buiten haar macht ligt (bijvoorbeeld door overmacht of technische storingen van het internet)
 4. Absdoen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het misbruik van informatie die door de Gebruiker aan derden wordt verstrekt. Absdoen is ook niet aansprakelijk voor de ongeoorloofde toegang van derden tot de persoonlijke gegevens van gebruikers (bijvoorbeeld door middel van ongeoorloofde toegang tot de centrale database), tenzij Absdoen opzettelijk of grof nalatig de ongeoorloofde toegang door derden mogelijk heeft gemaakt.
 5. Absdoen is - behalve in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, in het geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in het geval van claims die voortvloeien uit de Productaansprakelijkheidswet - alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Essentiële contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.
 6. In het geval van een licht nalatige schending van een verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van het contract (kardinale verplichting), is de aansprakelijkheid van Absdoen beperkt tot het bedrag van de voorzienbare en voor het soort transactie in kwestie typische schade.
 7. De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en leidinggevenden van Absdoen.
 8. Rechten
 9. De Gebruiker verleent Absdoen een niet-exclusief, overdraagbaar, ruimtelijk onbeperkt en in de tijd beperkt recht op eenvoudig gebruik van de door hem gecreëerde of geüploade inhoud in de database, inclusief foto's, teksten en video's, voor de duur van het contract.
 10. De Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste of gecreëerde inhoud en het gebruik ervan geen inbreuk maken op de rechten van derden, in het bijzonder auteursrechten of andere eigendomsrechten.
 11. Gegevensbescherming

Absdoen verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van de Gebruiker zoals beschreven in deze voorwaarden en in de Privacybeleid. De opslag van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de wettelijke bepalingen.

 1. Herroeping
 2. Herroepingsrecht
  De Gebruiker heeft het recht om de daaruit voortvloeiende contracten binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de individuele sluiting van het contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons (Absdoen Overdiepad 18 – 1814 ZK Alkmaar Nederland) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte brengen van zijn beslissing om van deze overeenkomst af te zien. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat hij vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.
 3. Gevolgen van de herroeping
  Indien de Gebruiker deze overeenkomst herroept, zullen wij hem onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van zijn herroeping van deze overeenkomst alle betalingen die wij van hem hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Gebruiker voor een ander soort levering dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met hem is overeengekomen; in geen geval zal deze terugbetaling aan hem doorberekend worden.
  Indien de Gebruiker heeft gevraagd dat de Dienst ingaat tijdens de herroepingstermijn, zal de Gebruiker ons een redelijk bedrag betalen dat gelijk is aan het aandeel van de reeds verleende diensten op het moment dat de Gebruiker ons in kennis stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, in verhouding tot de totale omvang van de in de overeenkomst verleende diensten.
 4. Sjabloon Herroeping
  Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug

  Aan
  ABSDOEN
 5. Overdiepad 18
 6. 1814 ZK Akmaar
  Nederland

  Ik/wij (*) annule(e)r(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienstenverleningen (*)

  Besteld op (*)/ontvangen op (*)

  Naam (namen) van de consument(en)
  Adres van de consument(en)


  Handtekening van de consument(en) (alleen voor schriftelijke communicatie)

  Datum

  (*) doorstrepen wat niet van toepassing is.
 7. Indien de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, vervalt het herroepingsrecht voortijdig indien de door de Gebruiker aangevraagde Dienst volledig door Absdoen is geleverd voordat de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht.
 8. Slotbepalingen
 9. De rechtsverhouding tussen Absdoen en de Gebruiker wordt bepaald door Nederlands recht, met inachtneming van eventuele dwingende bepalingen. De bevoegde rechtbank voor alle vorderingen uit deze overeenkomst is Alkmaar, voor zover de Gebruiker geen consument is. De geldigheid van de dwingende bepalingen van de staat waar de Gebruiker op het moment van het sluiten van de overeenkomst zijn gewone verblijfplaats of woonplaats heeft, blijft onaangetast.
 10. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onvolledig zijn, blijft de geldigheid van de overige Algemene Voorwaarden onaangetast.